Spelregels

(Bijgewerkt: 1 januari 2021)

Zodra je met ons gaat samenwerken, zijn onze spelregels van kracht. Om het overzichtelijk te maken, gelden ze voor alle diensten, die onder welke naam dan ook, door TORI worden aangeboden.

Afspraken tussen TORI en jou

Via een verhelderend gesprek online of live ontdekken we of het logisch is dat we samen aan de slag gaan. Samenwerking tussen TORI en jou wordt aangegaan volgens afspraak. Deze worden altijd digitaal bevestigd, zodat we beiden van hetzelfde op de hoogte zijn.

De door TORI aangeboden groepstrainingen vinden doorgang bij voldoende aanmelding.

Financiële spelregels

Er zijn verschillende tarieven. Daarom vermelden we deze pas in het verhelderend gesprek. Ze staan niet op de website. Over de tarieven wordt 21 % BTW berekend. Betaling in termijnen is mogelijk.

Wanneer tarieven worden vergoed door werkgever of instantie, worden er meerkosten in rekening gebracht.

Alle betalingen worden tijdig, zoals vermeld op de factuur, voldaan. TORI hanteert een betalingstermijn van 8 dagen. Bij niet tijdige betaling zonder communicatie over de vertraging, wordt een herinnering per mail verstuurd op de dag na de vervaldatum. Bij een tweede herinnering voor dezelfde factuur worden er vertragingskosten van € 75,- in rekening gebracht. Bij herhaling van niet tijdige betaling bij termijnbetalingen, wordt het totaalbedrag in zijn geheel ingevorderd.

Afmelding voor een of meerdere dagdelen geeft geen recht op inhalen of restitutie. We kijken echter altijd naar mogelijkheden, indien deze redelijk en billijk zijn.

Annuleren

Bij onvoorziene omstandigheden, ziekte, overmacht of calamiteit, waardoor je niet meer in staat bent een training te starten of af te ronden, wordt de overeenkomst als beëindigd beschouwd. De deelnemer heeft recht op restitutie met ingang van de datum waarop dit feit aan TORI bekend is gemaakt.

Overige rechten en plichten van TORI

TORI is bevoegd om je van coach-trajecten en programma’s (vervolg)deelname te ontzeggen indien:

  1. Er sprake is van gedrag, ziekte of een aandoening, die gezonde ontwikkelingen in de weg staan.
  2. Wanneer blijkt dat je onvoldoende inspanning levert om verantwoordelijkheid te nemen voor je eigen leerproces.
  3. Wanneer blijkt dat je zelf (nog) niet coachbaar bent en niet in staat tot gezonde zelf-reflectie.
  4. Indien je je, zonder enige vorm van communicatie, niet aan de spelregels houdt, deze negeert of ontkent. Inmiddels gedane betalingen worden niet gerestitueerd.

Auteursrecht

We hebben heel veel tijd, energie, aandacht en liefde gestoken in ons trainings- en beeldmateriaal. Alle rechten op gebruik hiervan zijn en blijven aan TORI voorbehouden. Zonder onze toestemming mag om deze reden niets van de website van TORI, inclusief logo op wat voor manier dan ook worden gebruikt of verveelvoudigd, of openbaar gemaakt door middel van druk, eigen website, fotokopie of anderszins.

Privacy

TORI respecteert je privacy en gaat zorgvuldig met je gegevens om. Alle persoonlijke informatie, mondeling en schriftelijk, wordt gegarandeerd vertrouwelijk behandeld. Persoonlijke gegevens worden nooit aan externe partijen verkocht, of aan derden ter beschikking gesteld.

Wijziging van de Spelregels TORI zal af en toe de spelregels opnieuw bekijken en daar waar nodig wijzigen. De spelregels, zoals ze op het moment van jouw inschrijving waren, blijven gelden.