Algemene voorwaarden

(Bijgewerkt: 1 november 2019)

Op alle met TORI gesloten overeenkomsten zijn de volgende AV van toepassing. Dit geldt voor alle retraites, coachtrajecten en trainingen, die onder welke naam dan ook, door TORI worden aangeboden.

ALGEMENE BEGRIPSBEPALINGEN

TORI: Centrum voor Levenskunst en Leiderschap. Hierna te noemen TORI.

TORI is gevestigd in Onna, Burgemeester GW Stroinkweg 124, 8344 XR.  TORI staat ingeschreven bij de KvK in Zwolle onder registratienummer: 05079068.

De deelnemer: degene die zich na inschrijving en 1e betaling, heeft ingeschreven voor een van de door TORI aangeboden programma’s.

DE OVEREENKOMST TUSSEN TORI EN DEELNEMER 

Definitieve overeenkomsten tussen TORI en deelnemer worden aangegaan via digitale inschrijving, bevestiging en betaling. Bij ontvangst door TORI van de 1e betaling treedt de overeenkomst in werking. De deelnemer ontvangt per e-mail een bevestiging van inschrijving, met de Algemene Voorwaarden.

De deelnemer wordt verzocht iedere wijziging in de persoonlijke en professionele gegevens, op eigen initiatief, digitaal aan TORI te melden.

Deelname retraites

Om te waarborgen dat de hoge kwaliteit van de TORI-retraites gewaarborgd is, en met iedere deelnemer de juiste match is, passend bij de bedoeling van de retraites, wordt als voorwaarde gesteld dat er met iedere deelnemer persoonlijk contact is geweest. Via een verhelderend gesprek of kennismakingsformulier online, met verhelderende vragen. Dit is uitsluitend een voorwaarde en biedt geen garantie voor deelname.

De door TORI aangeboden programma’s vinden doorgang bij voldoende aanmelding en vinden plaats op eigen locatie in Onna.

Over de tarieven van alle programma’s wordt 21 % BTW berekend. Voor de accommodatiekosten is dit 9 %, inclusief catering. Wanneer de deelnemer besluit elders te overnachten, worden deze verblijfskosten niet in mindering gebracht.

Eenmaal gesloten overeenkomsten leiden voor TORI tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatsverplichting.

Betalingen

De tarieven staan op de website vermeld. Betaling in termijnen is mogelijk. De termijnbetalingen vinden plaats zoals door TORI is aangegeven en worden schriftelijk bevestigd aan en door de deelnemer. Het gehele bedrag dient voor de afronding van het programma te zijn voldaan, tenzij anders is overeengekomen en schriftelijk is bevestigd door TORI en deelnemer.

Wanneer tarieven worden vergoed door werkgever of instantie, worden er meerkosten in rekening gebracht. Deelnemer dient TORI hiervan tijdig op de hoogte te stellen bij inschrijving. Wijzigingen hierin nadat de overeenkomst is gesloten, worden niet geaccepteerd.

Alle betalingen dienen tijdig, zoals vermeld op de factuur, te zijn voldaan. TORI hanteert een betalingstermijn van 8 dagen. Bij niet tijdige betaling zonder communicatie over de vertraging wordt een herinnering per mail verstuurd op de dag na de vervaldatum. Bij een tweede herinnering voor dezelfde factuur worden er vertragingskosten van € 75,- in rekening gebracht. Bij herhaling van niet tijdige betaling bij termijnbetalingen wordt het totaalbedrag in zijn geheel ingevorderd.

TORI heeft het recht om deelnemers, die zich bij herhaling niet aan de overeengekomen financiële verplichtingen voldoen, van verdere deelname uit te sluiten. In dat geval is zonder uitzondering het verschuldigde totaalbedrag van traject of jaarprogramma in zijn geheel direct opeisbaar.

Afmelding voor een of meerdere dagdelen geeft geen recht op inhalen of restitutie. We kijken echter altijd naar mogelijkheden, indien deze redelijk en billijk zijn.

Annuleren

Wanneer een deelnemer niet langer wenst deel te nemen, of onverwacht niet meer kan deelnemen aan (een onderdeel van) het programma laat hij dit schriftelijk aan TORI weten.

Bij annulering (deelnemer wenst niet langer deel te nemen) binnen 8 weken voor aanvang van het programma wordt 25% van het tarief in rekening gebracht. Bij annulering binnen vier weken voor aanvang, wordt 50% van het tarief in rekening gebracht.

Annuleert de deelnemer binnen twee weken voor aanvang of tijdens het programma, is het gehele tarief verschuldigd.

Indien de deelnemer door voorziene omstandigheden hem betreffende, niet in staat is het (gehele) programma te volgen, is dat voor rekening en risico van de deelnemer.

Bij onvoorziene omstandigheden, ziekte, overmacht of calamiteit, waardoor de deelnemer niet meer in staat is het programma te starten of af te ronden, wordt de overeenkomst als beëindigd beschouwd en heeft de deelnemer recht op restitutie met ingang van de datum waarop dit feit aan TORI bekend is gemaakt.

Annulering wordt zowel door TORI en deelnemer schriftelijk bevestigd.

Overige rechten en plichten van TORI

TORI is bevoegd om een deelnemer tijdens  coach-trajecten en programma’s verdere deelname te ontzeggen indien:

  1. Er sprake is van gedrag, ziekte of aandoening, die een bedreiging kan opleveren voor de trainers, andere deelnemers of doelgroep waar deelnemer mee werkt.
  2. Indien blijkt dat de deelnemer onvoldoende inspanning levert om verantwoordelijkheid te nemen voor het eigen leerproces.
  3. Wanneer blijkt dat deelnemer zelf niet coachbaar is en niet in staat tot gezonde zelf-reflectie.
  4. Indien de deelnemer zich zonder enige vorm van communicatie niet aan de gedane afspraken of overeenkomst houdt en de Algemene Voorwaarden negeert of ontkent. Inmiddels gedane betalingen worden niet gerestitueerd.

AUTEURSRECHT

Van het door TORI ontwikkelde trainings- en beeldmateriaal blijven alle rechten aan TORI voorbehouden. Zonder voorafgaande toestemming mag niets van de website van TORI, logo  of Academie worden gebruikt of verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt worden door middel van druk, eigen website, fotokopie of anderszins.

PRIVACY 

Deelnemers verplichten zich tot geheimhouding jegens derden van alle informatie die zij van andere deelnemers ontvangen en waarvan de deelnemers het vertrouwelijke karakter moeten begrijpen.

TORI respecteert de privacy van deelnemers en gaat zorgvuldig met hun gegevens om. Persoonlijke gegevens (NAW: naam, adres, woonplaats) worden in vertrouwelijkheid door de deelnemer verstrekt en ook zodanig behandeld. Alle persoonlijke informatie, mondeling en schriftelijk, wordt gegarandeerd vertrouwelijk behandeld. Persoonlijke gegevens worden nooit aan externe partijen verkocht, noch worden deze aan derden ter beschikking gesteld.

Wijziging van de Algemene Voorwaarden TORI is te allen tijde gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. De Algemene Voorwaarden, zoals ze luidden op het moment van ontvangst door de deelnemer, blijven gelden voor de overeenkomsten die op dat moment rechtsgeldig tot stand waren gekomen. Deelnemer heeft deze geldende voorwaarden ontvangen via de e-mail bij bevestiging na inschrijving door TORI. Op latere overeenkomsten zijn de nieuwe Algemene Voorwaarden van toepassing.

Overige bepalingen

Op de overeenkomst tussen TORI en deelnemer is het Nederlands recht van toepassing.