Algemene voorwaarden

(Bijgewerkt: 1 januari 2019)

Op alle met TORI gesloten overeenkomsten zijn de volgende AV van toepassing. Dit geldt voor alle programma’s, workshops en trainingen, die onder welke naam dan ook, door TORI worden aangeboden.

ALGEMENE BEGRIPSBEPALINGEN

TORI: Kindercoach Expertisecentrum. Hierna te noemen TORI.

TORI is gevestigd in Onna, Burgemeester GW Stroinkweg 124, 8344 XR.  TORI staat ingeschreven bij de KvK in Zwolle onder registratienummer: 05079068.

De deelnemer: degene die zich na schriftelijke aanmelding en 1e betaling, heeft ingeschreven voor een van de door TORI aangeboden programma’s, workshops en trainingen.

DE OVEREENKOMST TUSSEN TORI EN DEELNEMER 

Definitieve overeenkomsten tussen TORI en deelnemer worden schriftelijk aangegaan via een inschrijfformulier per post of digitale inschrijving. Bij ontvangst door TORI van de inschrijving en 1e betaling treedt de overeenkomst in werking. De deelnemer ontvangt per e-mail een bevestiging van inschrijving, met de Algemene Voorwaarden.

De deelnemer is gehouden iedere wijziging in de persoonlijke en professionele gegevens schriftelijk aan TORI te melden.

2.1 Aanname en deelname jaarprogramma

Om te waarborgen dat TORI de hoge kwaliteit behoudt die het heeft wat het jaarprogramma betreft, wordt als voorwaarde gesteld dat er met iedere deelnemer voor inschrijving persoonlijk contact is geweest. Of door middel van deelname aan een training of workshop, of door middel van een persoonlijk gesprek en referenties. Dit is uitsluitend een voorwaarde en biedt geen garantie voor deelname.

De door TORI aangeboden programma’s vinden doorgang bij voldoende aanmelding en vinden plaats in de eigen locatie in Onna of op locatie elders in het land.

Over alle tarieven van de trainingen wordt 21 % BTW berekend. Voor de accommodatiekosten is dit 9 %. De BTW is terug te vorderen bij de belastingdienst wanneer er sprake is van een eigen onderneming. (Wanneer de deelnemer besluit elders te overnachten, heeft dit geen invloed op de accommodatiekosten)

Ontvangt TORI geen overeenkomst retour binnen de vervaldatum, komt de plek automatisch te vervallen. Eventueel inschrijfgeld wordt niet gerestitueerd.

Door retour sturen van het inschrijfformulier gaat de deelnemer akkoord met de Algemene Voorwaarden van TORI, zoals vermeld op de website.

Eenmaal gesloten overeenkomsten leiden voor TORI tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatsverplichting.

2.2 Betalingen

De tarieven staan op de website vermeld. Betaling door deelnemer in termijnen is mogelijk, zoals aangegeven bij inschrijving.

Wanneer tarieven worden vergoed door werkgever of instantie, wordt er 25% meerkosten in rekening gebracht. Deelnemer dient TORI hiervan tijdig op de hoogte te stellen bij inschrijving. Wijzigingen hierin nadat de overeenkomst is gesloten, worden niet geaccepteerd.

De termijnbetalingen vinden plaats zoals door TORI is aangegeven en worden schriftelijk bevestigd aan de deelnemer. Het gehele bedrag dient voor de afronding van het programma of coachtraject te zijn voldaan, tenzij anders is overeengekomen en schriftelijk is bevestigd door TORI en deelnemer.

Alle betalingen dienen tijdig, zoals vermeld op de factuur, te zijn voldaan. TORI hanteert een betalingstermijn van 8 dagen. Bij niet tijdige betaling zonder communicatie over de vertraging wordt een herinnering per mail verstuurd op de dag na de vervaldatum. Bij een tweede herinnering worden er vertragingskosten van € 75,- in rekening gebracht. Bij herhaling van niet tijdige betaling bij termijnbetalingen wordt het totaalbedrag in zijn geheel ingevorderd.

TORI heeft het recht om deelnemers, die zich bij herhaling niet aan de overeengekomen financiële verplichtingen voldoen, van verdere deelname uit te sluiten. In dat geval is zonder uitzondering het verschuldigde totaalbedrag van traject of jaarprogramma in zijn geheel direct opeisbaar.

Afmelding voor een of meerdere dagdelen geeft geen recht op inhalen of restitutie. We kijken echter altijd naar mogelijkheden, indien deze redelijk en billijk zijn.

2.3 Annuleren

Wanneer een deelnemer niet langer wenst deel te nemen, of onverwacht niet meer kan deelnemen aan (een onderdeel van) het programma laat hij dit schriftelijk aan TORI weten.

Bij annulering (deelnemer wenst niet langer deel te nemen) binnen 8 weken voor aanvang van coachtraject of programma wordt 25% van het tarief in rekening gebracht. Bij annulering binnen vier weken voor aanvang of tijdens, wordt 50% van het tarief in rekening gebracht.

Annuleert de deelnemer binnen twee weken voor aanvang of bij voortijdige beëindiging tijdens het programma, is het gehele tarief verschuldigd.

Indien de deelnemer door voorziene omstandigheden hem betreffende, niet in staat is het (gehele) programma te volgen, is dat voor rekening en risico van de deelnemer.

Bij onvoorziene omstandigheden, ziekte, overmacht of calamiteit, waardoor de deelnemer niet meer in staat is het programma te starten of af te ronden, wordt de overeenkomst als beëindigd beschouwd en heeft de deelnemer recht op restitutie van het lesgeld met ingang van de datum waarop dit feit aan TORI bekend is gemaakt.

Annulering wordt zowel door TORI en deelnemer schriftelijk bevestigd.

2.4 Deelname en toekenning TORI-NFG erkend certificaat

Er gelden drie criteria voor het toekennen van het certificaat. Het eerste criterium is de fysieke aanwezigheid: deelnemer wordt geacht alle trainingen op locatie aanwezig te zijn geweest. Het tweede criterium is aantoonbare groei en ontwikkeling in het leerproces op persoonlijke en professioneel gebied. Het derde is dat de inschrijving in het coachregister van de NFG volledig is.

Wanneer er vanuit TORI tijdens het programma, sprake is van twijfel of ongeschiktheid van de deelnemer als coach en hieruit voortvloeiende verdere deelname, is er persoonlijk contact tussen deelnemer en trainer, op initiatief van TORI.

AUTEURSRECHT

Van het door TORI ontwikkelde trainings- en beeldmateriaal blijven alle rechten aan TORI voorbehouden. Zonder voorafgaande toestemming mag niets van de website van TORI, logo  of Academie worden gebruikt of verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt worden door middel van druk, eigen website, fotokopie of anderszins.

PRIVACY 

Deelnemers verplichten zich tot geheimhouding jegens derden van alle informatie die zij van andere deelnemers ontvangen en waarvan de deelnemers het vertrouwelijke karakter moeten begrijpen.

TORI respecteert de privacy van deelnemers en gaat zorgvuldig met hun gegevens om. Persoonlijke gegevens (NAW: naam, adres, woonplaats) worden in vertrouwelijkheid door de deelnemer verstrekt en ook zodanig behandeld. Alle persoonlijke informatie, mondeling en schriftelijk, wordt gegarandeerd vertrouwelijk behandeld. Persoonlijke gegevens worden nooit aan externe partijen verkocht, noch worden deze aan derden ter beschikking gesteld.

GESCHILLEN

TORI stelt alles in het werk om haar deelnemers zo goed  mogelijk het door hen gekozen programma te laten volgen. Slechts  zelden is een deelnemer niet tevreden met de inhoud, beleid of begeleiding.  Mocht het zo zijn, dat een deelnemer ontevreden is, neemt de deelnemer tijdig contact hierover op met TORI. Mocht het geschil niet kunnen worden opgelost, dient deelnemer de klacht schriftelijk in te dienen bij TORI, die deze zal overdragen aan de onafhankelijke klachtencommissie dan wel vertrouwenspersoon van de NFG (Nederlandse Federatie Gezondheidszorg). Deze zal de klacht in behandeling nemen en uitspraak doen. Deze uitspraak is voor zowel TORI als voor de deelnemer bindend.

Overige rechten en plichten van TORI

TORI is bevoegd om een deelnemer tijdens  coach-trajecten en programma’s verdere deelname te ontzeggen indien:

  1.  blijkt dat TORI geen of onvoldoende vertrouwen heeft in het functioneren van de deelnemer als coach van zijn doelgroep. TORI zal in dat geval eerst overleg plegen met de vertrouwenspersoon van de NFG en vervolgens de deelnemer adviseren over eventuele te nemen vervolgstappen op het gebied van scholing, persoonlijke coaching of therapie. Inmiddels gedane betalingen worden verrekend en wanneer hier sprake van is: gerestitueerd.
  2. Er sprake is van gedrag, ziekte of aandoening, die een bedreiging kan opleveren voor de trainers, andere deelnemers of doelgroep waar deelnemer mee werkt.
  3. Indien blijkt dat de deelnemer onvoldoende inspanning levert om verantwoordelijkheid te nemen voor het eigen leerproces en niet kan voldoen aan de gestelde criteria (punt 2.4).
  4. Wanneer blijkt dat deelnemer zelf niet coachbaar is en niet in staat tot gezonde zelf-reflectie.
  5. Indien de deelnemer zich zonder enige vorm van communicatie niet aan de gedane afspraken of overeenkomst houdt en de Algemene Voorwaarden negeert of ontkent. Inmiddels gedane betalingen worden niet gerestitueerd.

Wijziging van de Algemene Voorwaarden TORI is te allen tijde gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. De Algemene Voorwaarden, zoals ze luidden op het moment van ontvangst door de deelnemer, blijven gelden voor de overeenkomsten die op dat moment rechtsgeldig tot stand waren gekomen. Deelnemer heeft deze geldende voorwaarden ontvangen via de e-mail bij bevestiging na inschrijving door TORI. Op latere overeenkomsten zijn de nieuwe Algemene Voorwaarden van toepassing.

Overige bepalingen

Op de overeenkomst tussen TORI en deelnemer is het Nederlands recht van toepassing.